Vzory příloh ke zprávám o realizaci
SŠ / VOŠ

Obecné dokumenty
Personální podpora
Zavřít
V krajních případech, kdy škola prokazatelně nemůže zajistit činnost pozice kvalifikovanou osobou, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka.

Školní asistent

Zavřít
Postupně doplníme zkušenostmi.

Sociální pedagog

Zavřít
Výjimka: pokud škola prokazatelně nemůže zajistit kvalifikovanou osobu, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka. (To se netýká znalosti cizího jazyka, tato podmínka musí být splněna)

Dvojjazyčný asistent

Zavřít
Upozorňujeme, že pozice školního speciálního pedagoga může být z projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK financována pouze do 31. 12. 2024. Poté je tato šablona financována ze státního rozpočtu.

Školní speciální pedagog

Zavřít
Upozorňujeme, že pozice školního psychologa může být z projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK financována pouze do 31. 12. 2024. Poté je tato šablona financována ze státního rozpočtu.

Školní psycholog

Zavřít
Postupně doplníme zkušenostmi

Kariérový poradce

Zavřít
Exkurze, návštěvy veletrhů, výstavy, dny otevřených dveří, výjezdy apod. nejsou ani jednou z podpůrných akcí A-E.

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Vzdělávání a spolupráce pracovníků
Zavřít
• Šablonu lze zvolit násobně podle počtu hodin trvání vybraného kurzu.
• Časová dotace jedné hodiny stáže může být 45 min i 60 min, dle potřeb školy.
Není možné se účastnit vlastních vzdělávacích kurzů/programů, které jsou poskytovány zaměstnavatelem pracovníka ve vzdělávání (s výjimkou případu, kdy škola zaměstná supervizora/mentora/kouče pro realizaci této aktivity).
• Pokud bude vzdělávací kurz mimo akreditace DVPP, potom se pro kontrolu na místě dokládá účetní doklad o zaplacení takového kurzu.
• Kurz může být realizován prezenční či distanční formou (s výjimkou stáží).
Stáž lze realizovat pouze prezenčně, distanční formou lze realizovat pouze přípravu na stáž či reflexi z ní. Online forma doložit printscreenem.
• Lze vzdělávat celý pedagogický sbor nebo jednotlivce.
• Z šablony lze financovat – kurzy, odměna vzdělavateli, doprava, ubytování
Nelze však absolvovat vzdělávání, které vede k získání akademických či profesních titulů.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání

Zavřít
Spolupráce může být realizována prezenční nebo distanční formou (synchronně, doložit printscreen) - vyjma návštěvy v jiné škole/školském zařízení. Lze pojmout i jako stáže do jiných institucí kdy 4h může zahrnout příprava a 4h může být pedagog na stáži. Nutné realizovat mimo dobu kdy pedagogický pracovník učí.

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

Inovativní vzdělávání a podpora dětí / žáků s omj
Zavřít
1šablony = 32 hodin inovativního vzdělávání.
Započatá šablona musí být dokončena do 1 školního roku.
Pokud škola volí projektové dny je nutné zaplatit z peněz i odborníka ( nemusí se jednat jen o externistu, může to být i paní učitelka která bude zaplacena za přípravu aby nedocházelo k dvojímu financování)
Lze realizovat i distanční formou – s výjimkou projektové výuky mimo školu. Synchronní formou, doložit printscreen.

Inovativní vzdělávání dětí / žáků

Zavřít
• Aktivita může probíhat i mimo školu, například formou krátkého výletu, návštěvy muzea, knihovny nebo odpoledního divadla.
• Aby mohla být šablona jako celek hodnocena jako způsobilá, je nutné, aby žák prošel alespoň 25 hodinami doučování. Pokud tuto hodnotu nesplní, bude celá šablona hodnocena jako nezpůsobilá
• Podpořeného žáka lze nahradit jiným žákem pouze v odůvodněných případech (odchod ze školy, dlouhodobá nemoc)

Podpora dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem

Setkávání s rodiči a veřejností
Zavřít
Vše pouze prezenčně!
Odborník musí být vždy zaplacen. ( alespoň symbolickou částkou)

Odborně zaměřená tématická a komunitní setkání

Logolinky povinné publicity
INSPIROMAT