Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve  
vzdělávání pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora

Mohou žádat: MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, ZUŠ, DM a Internáty

Výstup aktivity: Absolvent spolupráce v časové dotaci minimálně 8 hodin 
Celkové náklady na aktivitu v Kč: 3 925,- / podpořeného pracovníka 
Specifikace šablony: V rámci této aktivity není stanoven maximální počet pracovníků ve vzdělávání ve spolupracující skupině. Vždy je nutné, aby minimálně jeden účastník vzdělávání splnil podmínku vzdělávání v celkové délce min. 8 hodin. 

Lektor – pojem označuje pracovníka školy/školského zařízení příjemce, pracovníka v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže a také odborníka z praxe. 

Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravyrealizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/návštěvy v jiné škole/školském zařízení nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe. Časová dotace jedné hodiny přípravy a reflexe může být 45 min i 60 min, dle potřeb školy. 

Do výstupu aktivity se nezapočítávají hodiny práce lektora, jelikož lektor není vzdělávanou osobou. 
Aktivity této šablony není možné realizovat pro účely realizace šablon Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a  Inovativní vzdělávání žáků . To znamená, že přípravu, reflexi, minilekci, návštěvu atd. není možné realizovat pro zde uvedené šablon 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu:

 • Sken záznamu o spolupráci, který bude obsahovat následující údaje:
  identifikace školského zařízení 
  • jména a podpisy vzdělávaných pracovníků 
  • jméno a podpis lektora 
  • zvolená téma spolupráce a počet hodin věnovaných jednotlivým fázím cyklu 
  • časový interval (datum) konání spolupráce.

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě  

 1. originál záznamu o spolupráci
  2. v případě realizace spolupráce distanční formou doklad o její realizaci, a to snímkem obrazovky (printscreen) notebooku/PC/smartphonu nebo výpisem dat vygenerovaným z používané komunikační platformy, ze kterých bude vždy zřejmá přítomnost účastníků spolupráce a zároveň zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu/datum konání spolupráce.