Sociální pedagog

Mohou žádat: MŠ, ZŠ, SŠ

3 děti ohrožené školním neúspěchem (do úvazku 1,0)
Výstup aktivity: Produktivní hodina práce sociálního pedagoga
Celkové náklady na aktivitu v Kč: 524/hod SHM

Specifikace pozice: 

Sociální pedagog není pedagogickým pracovníkem
Konkrétní náplň práce určí sociálnímu pedagogovi na základě jeho konkrétní odborné kvalifikace ředitel školy.

Kvalifikace: 
VŠ obory sociální pedagogika, VOŠ/VŠ v oblasti sociální práce

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu:
  1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP)
  2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin sociálního pedagoga (Bude součástí Kalkulačky ZoRprojektu)
  3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti sociálního pedagoga (doklad o dosaženém vzdělání)
  4. čestné prohlášení statutárního orgánu o přítomnosti alespoň tří dětí ohrožených školním neúspěchem.
Dokládání výstupů pro kontrolu na místě:
  1. originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP).
  2. podklady/výstupy ze mzdového účetnictví, na jejichž základě je vyplněn report/výkaz způsobilých produktivních hodin sociálního pedagoga.
  3. identifikace dětí ohrožených školním neúspěchem pro minimálně tři děti.
    (Doložení identifikace, jeho forma a obsah a způsob výběru těchto dětí jsou ponechány v kompetenci ředitele školy, je však povinností školy tyto informace/dokumenty při kontrole na místě předložit.)