Školní speciální pedagog

Mohou žádat: ZŠ, SŠ

Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. 

Výstup aktivity: Produktivní hodina práce školního speciálního pedagoga 
Celkové náklady na aktivitu v Kč: 474/ SHM na produktivní hodinu 
Specifikace pozice: Standardní činnosti speciálního pedagoga jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
Kvalifikace: Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.44 

Upozorňujeme, že pozice školního speciálního pedagoga může být z projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK financována pouze do 31. 12. 2024. 

Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb žáka. 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu: 

  1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP)
    2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin speciálního pedagoga (Bude součástí Kalkulačky ZoRprojektu) 
    3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti speciálního pedagoga (doklad o dosaženém vzdělání)  
    4. čestné prohlášení statutárního orgánu o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě: 
1. originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP) 
2. podklady/výstupy ze mzdového účetnictví, na jejichž základě je vyplněn report/výkaz způsobilých produktivních hodin speciálního pedagoga 
3. třikrát plán pedagogické podpory u žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně podpory/individuální vzdělávací plán.