Školní psycholog

Mohou žádat: ZŠ, SŠ

Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity.

Výstup aktivity: Produktivní hodina práce školního psychologa
Celkové náklady na aktivitu v Kč: 474/ SHM na produktivní hodinu
Specifikace pozice: Standardní činnosti školního psychologa jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.
Kvalifikace: Podmínkou výkonu činnosti psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. Podrobná pravidla personálních šablon viz kapitola 5.1

Upozorňujeme, že pozice školního psychologa může být z projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK financována pouze do 31. 12. 2024.

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu:
1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPP/DPČ)
2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin školního psychologa. (Bude součástí Kalkulačky ZoR projektu)
3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti školního psychologa (doklad o dosaženém vzdělání)
4. čestné prohlášení statutárního orgánu o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě:
1. originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPP/ DPČ)
2. podklady/výstupy ze mzdového účetnictví, na jejichž základě je vyplněn report/výkaz způsobilých produktivních hodin školního psychologa
3. třikrát plán pedagogické podpory u žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně podpory/individuální vzdělávací plán.