Podpora dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem

Mohou žádat: MŠ, ZŠ, SŠ

Výstup aktivity: 32 hodin podpory komunikace v českém jazyce jednoho dítěte s OMJ

Celkové náklady na aktivitu v Kč: 40 000 / pro jedno dítě s OMJ, které realizuje minimálně 32 hodin podpory češtiny během 1 školního roku

1 hodina podpory komunikace v českém jazyce jednoho dítěte s OMJ. 

Výběr osoby pověřené podporou komunikace v českém jazyce a výběr dětí pro realizaci této aktivity je plně v kompetenci ředitele školy. 

Aktivita je určena pro jedno dítě s OMJ, které realizuje minimálně 32 hodin podpory češtiny během jednoho školního roku (aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin).

Do podpory nelze zahrnout děti-cizince, které mají nárok na podporu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Aktivitu lze realizovat i distanční formou. V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci komunikace v českém jazyce online synchronní formou.

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu: 

Sken záznamu z realizace aktivity, který bude obsahovat následující údaje: 
• identifikace školy 
• identifikace žáka 
• datum a čas realizace doučování 
• jméno a podpis pracovníka, který doučování realizoval, a statutárního orgánu školy.

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě: 

  1. originál záznamu z realizace aktivity
    2. originál třídní knihy s vyznačením hodiny, ve které doučování probíhalo
    3. v případě realizace doučování distanční formou doklad o jeho realizaci, a to snímkem obrazovky (print screen) notebooku/PC/smartphonu nebo výpisem dat vygenerovaným z používané komunikační platformy, ze kterých bude vždy zřejmá přítomnost žáka/žáků na doučování a zároveň zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu/datum konání doučování.