Odborně zaměřená tématická a komunitní setkání

Mohou žádat: MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, ZUŠ

Volnočasové komunitní setkávání s rodiči/veřejností za účasti odborníka či odborného týmu. 

Výstup aktivity: 1 hodina realizovaného setkání za přítomnosti externího odborníka 

Celkové náklady na aktivitu v Kč: 1 463 

1hod. = 60 minut 

Zapojení všech aktérů do přípravy, realizace a vyhodnocení aktivity. 

Počet účastníků není stanoven. 

 Specifikace šablony: 
Za externího odborníka pro variantu setkání s rodiči i komunitního setkání je považována osoba, která se tématem dlouhodobě zabývá. Za výběr odborníka je zodpovědný ředitel školy.  

  1. a) Odborně zaměřená tematická setkávání rodičů
    Setkání budou zaměřena na témata, která jsou v souladu s OP JAK, například: styly výchovy; • školní připravenost, zralost; • sociální kompetence dětí; • emoční inteligence a emoční připravenost dětí; • další témata týkající se přechodu dětí na ZŠ. 
    Rodičům bude v případě zájmu poskytnuta odborná literatura k zapůjčení. 
  1. b) Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností

Může mít např. následující formy: Přednášky s aktivním zapojením veřejnosti v diskuzi; • workshopy, výstavy, divadelní či kulturní aktivity atp. se zaměřením na posílení soudržnosti obyvatel lokality; • další aktivity realizované ve spolupráci s organizacemi v okolí školy (veřejná správa, NNO, jiné školy, ZUŠ, DDM, domovy pro seniory apod.). 

Vše pouze PREZENČNĚ 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu:

Sken zápisu o uskutečněném setkání podepsaný statutárním orgánem s následujícím obsahemIdentifikace školy 
Jméno organizátora setkání 
Jméno a odbornost externího odborníka, případně název zapojené organizace 
Datum, čas a téma konání setkání 
Stručný popis setkání. 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě:

Originál zápisu o uskutečněném setkání 
Originál prezenční listiny ze setkání