Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Mohou žádat: SŠ, VOŠ

Výstup aktivity: Produktivní hodina práce koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. 

Celkové náklady na aktivitu v Kč: 343 ,- 

Kvalifikace: minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání. 

V rámci úvazku 0,1 připraví a zrealizuje každý měsíc během trvání realizace aktivity jednu z následujících podpůrných akcí:  

  1. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelůza účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin;  
    B. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin;  
    C. workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy v minimální délce dvou hodin;  
    D. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin;  
    E. workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP/ŠAP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin. 

Není nutné vždy splnit daný počet setkání v každém měsíci, kumulativně součet všech setkání musí vždy odpovídat výši vybraného úvazku koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele za období, za které je vykázána jeho činnost v ZoR projektu. 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu: 
1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP) 
2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele  
3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti koordinátora (doklad o dosaženém vzdělání) 
4. sken prezenční listiny účastníků kulatého stolu/workshopu s uvedením vybrané podpůrné akce podepsaný statutárním orgánem školy. 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě: 
1. originál pracovně-právního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP) 
2. podklady/výstupy ze mzdového účetnictví, na jejichž základě je vyplněn report/výkaz způsobilých produktivních hodin koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.  
3. originál prezenční listiny účastníků kulatého stolu/workshopu.