Vzory příloh ke zprávám o realizaci
MŠ / ZŠ

Obecné dokumenty
Personální podpora
Zavřít
V krajních případech, kdy škola prokazatelně nemůže zajistit činnost pozice kvalifikovanou osobou, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka.

Školní asistent

Zavřít
Postupně doplníme zkušenostmi.

Sociální pedagog

Zavřít
Výjimka: pokud škola prokazatelně nemůže zajistit kvalifikovanou osobu, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka. (To se netýká znalosti cizího jazyka, tato podmínka musí být splněna)

Dvojjazyčný asistent

Zavřít
Upozorňujeme, že pozice školního speciálního pedagoga může být z projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK financována pouze do 31. 12. 2024. Poté je tato šablona financována ze státního rozpočtu.

Školní speciální pedagog

Zavřít
Upozorňujeme, že pozice školního psychologa může být z projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK financována pouze do 31. 12. 2024. Poté je tato šablona financována ze státního rozpočtu.

Školní psycholog

Zavřít
Postupně doplníme zkušenostmi

Kariérový poradce

Vzdělávání a spolupráce pracovníků
Zavřít
• Šablonu lze zvolit násobně podle počtu hodin trvání vybraného kurzu.
• Časová dotace jedné hodiny stáže může být 45 min i 60 min, dle potřeb školy.
Není možné se účastnit vlastních vzdělávacích kurzů/programů, které jsou poskytovány zaměstnavatelem pracovníka ve vzdělávání (s výjimkou případu, kdy škola zaměstná supervizora/mentora/kouče pro realizaci této aktivity).
• Pokud bude vzdělávací kurz mimo akreditace DVPP, potom se pro kontrolu na místě dokládá účetní doklad o zaplacení takového kurzu.
• Kurz může být realizován prezenční či distanční formou (s výjimkou stáží).
Stáž lze realizovat pouze prezenčně, distanční formou lze realizovat pouze přípravu na stáž či reflexi z ní. Online forma doložit printscreenem.
• Lze vzdělávat celý pedagogický sbor nebo jednotlivce.
• Z šablony lze financovat – kurzy, odměna vzdělavateli, doprava, ubytování
Nelze však absolvovat vzdělávání, které vede k získání akademických či profesních titulů.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání

Zavřít
Spolupráce může být realizována prezenční nebo distanční formou (synchronně, doložit printscreen) - vyjma návštěvy v jiné škole/školském zařízení. Lze pojmout i jako stáže do jiných institucí kdy 4h může zahrnout příprava a 4h může být pedagog na stáži. Nutné realizovat mimo dobu kdy pedagogický pracovník učí.

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

Inovativní vzdělávání a podpora dětí / žáků s omj
Zavřít
1šablony = 32 hodin inovativního vzdělávání.
Započatá šablona musí být dokončena do 1 školního roku.
Pokud škola volí projektové dny je nutné zaplatit z peněz i odborníka ( nemusí se jednat jen o externistu, může to být i paní učitelka která bude zaplacena za přípravu aby nedocházelo k dvojímu financování)
Lze realizovat i distanční formou – s výjimkou projektové výuky mimo školu. Synchronní formou, doložit printscreen.

Inovativní vzdělávání dětí / žáků

Zavřít
• Aktivita může probíhat i mimo školu, například formou krátkého výletu, návštěvy muzea, knihovny nebo odpoledního divadla.
• Aby mohla být šablona jako celek hodnocena jako způsobilá, je nutné, aby žák prošel alespoň 25 hodinami doučování. Pokud tuto hodnotu nesplní, bude celá šablona hodnocena jako nezpůsobilá
• Podpořeného žáka lze nahradit jiným žákem pouze v odůvodněných případech (odchod ze školy, dlouhodobá nemoc)

Podpora dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem

Setkávání s rodiči a veřejností
Zavřít
Vše pouze prezenčně!
Odborník musí být vždy zaplacen. ( alespoň symbolickou částkou)

Odborně zaměřená tématická a komunitní setkání

Logolinky povinné publicity
INSPIROMAT