Kariérový poradce

Mohou žádat: ZŠ, SŠ

Výstup aktivity: Produktivní hodina práce kariérového poradce 
Celkové náklady na aktivitu v Kč: 592/ SHM na produktivní hodinu 
Specifikace pozice: Kariérovým poradcem je pedagogický pracovník školy. Za výběr konkrétního pedagogického pracovníka odpovídá ředitel školy.  
Kvalifikace: Kariérový poradce není definován v zákoně č. 563/2004 Sb. Je pedagogickým pracovníkem školy, za výběr odpovídá ředitel. 

V případě zvolení násobku úvazku je potřeba násobně zrealizovat i výše jmenovaná individuální setkání s žáky. 

Kariérový poradce v rámci své působnosti při úvazku 0,1 připraví a zrealizuje s žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce. Není nutné vždy splnit daný počet setkání vztahující se k výši vybraného úvazku v každém měsíci, kumulativně však součet všech setkání musí vždy odpovídat výši vybraného úvazku kariérového poradce za období, za které je vykázána jeho činnost v ZoR. 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu: 
1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP) 
2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin kariérového poradce včetně evidence realizovaných individuálních setkání. (Bude součástí Kalkulačky ZoR projektu) 
3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti kariérového poradce (sken pracovní smlouvy prokazující, že se jedná o pedagogického pracovníka školy). 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě: 
1. originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP) 
2. podklady/výstupy ze mzdového účetnictví, na jejichž základě je vyplněn report/výkaz způsobilých produktivních hodin kariérového poradce.