Inovativní vzdělávání dětí / žáků

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky.

Mohou žádat: ZŠ, MŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, SVČ, DM a Internáty

Výstup aktivity: 32 hodin inovativního vzdělávání/ jedno dítě ohroženého školním neúspěchem 
ZUŠ: 1 žák, který není více specifikován (ne ohrožen školním neúspěchem) 
Celkové náklady na aktivitu v Kč:  
ZŠ., MŠ., ŠD., ŠK., SŠ., VOŠ.  – 40 000 / 1 dítě ohrožené školním neúspěchem 
SVČ., DM. – 16 000/ 1 dítě ohrožené školním neúspěchem 
ZUŠ. – 32 000/ 1 dítě ohrožené školním neúspěchem 

Příklady využití šablony:  
projektová výuka (ve škole/mimo školu) • vzdělávání s využitím nových technologií • zážitková pedagogika • propojování formálního a neformálního vzdělávání • aktivizující metody. 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu:  
Sken evidence 32 hodin (Vzor evidence bude zveřejněn u výzvy na webových stránkách OP JAK.), který bude obsahovat následující údaje:  
• identifikace školy; • jméno vzdělávaného žáka ohroženého školním neúspěchem; • identifikace oblasti ohrožení školním neúspěchem pro žáka vykazovaného ve výstupu aktivity; • jména ostatních vzdělávaných žáků ve skupině; • zvolené formy vzdělávání, téma a počet hodin pro každou z forem, kterými byla aktivita naplněna; • datum konání každé hodiny inovativního vzdělávání; • jména pedagogických pracovníků, případně odborníků zapojených do aktivity. 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě: 
1. originál evidence 32 hodin 
2. pouze v případě, že byl ve zprávě o realizaci vykazován žák kódem, je nutné doložit jméno konkrétního žáka 
3. originál třídní knihy nebo jiné evidence s vyznačením hodin inovativního vzdělávání;  
4.v případě vzdělávání distanční formou doklad o jeho realizaci, a to snímkem obrazovky (print screen) notebooku / PC / smartphonu nebo výpisem dat vygenerovaným z používané komunikační platformy, ze kterých bude vždy zřejmá přítomnost žáka/žáků a zároveň zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu/datum konání vzdělávání.

Jedno dítě ohrožené školním neúspěchem bude započítáno do výstupu aktivity. 
Ostatní děti ve skupině nemusí naplnit celých 32 hodin vzdělávání, ale tyto nebudou vykázány ve výstupu aktivity, pouze na úrovni indikátorů jako děti ovlivněné intervencí.