DVPP ve vaší škole

ICT pro každodenní práci učitele
 • Office 365 – novinky, tipy do výuky
 • Word, Excel, Powerpoint
 • Prostředí MS Teams
 • Práce s obrázky a videi
 • Tvorba pozvánek, plakátů
 • Zajímavé aplikace, on-line zdroje a e-knihy
 • Tvorba slovních mraků a myšlenkových map
 • Vedení elektronického sešitu a efektivních poznámek
 • Autorská práva
 • Školíme pro MŠ, ZŠ a SŠ

  ICT aneb jak na novou informatiku
 • Vymezení pojmu Nová informatika
 • Rozvoj dig. kompetencí napříč předměty
 • Krokování
 • Úvod do algoritmizace
 • Základy programování
 • Podpora logického myšlení
 • Využití výukových stavebnic
 • Prvky Hejného metody
 • Tipy na aplikace a on-line zdroje

 • Školíme pro MŠ, ZŠ a SŠ

  Rizika internetového prostoru
  • Základní pojmy týkající se tématu
  • Škola a bezpečný internet
  • Chování na internetu
  • Sociální sítě
  • Počítačové hry
  • YouTube kids
  • Zkušenosti odborníků
  • Autorský zákon
  • Internetoví úžasňáci
  • Jak zabezpečit počítač
  • Práce s informacemi a jejich ověřování
  • Vlastní digitální stopa

  Školíme pro ZŠ a SŠ

  Polytechnika aneb kreativně a udržitelně
 • Význam polytechnického vzdělávání směrem k budoucímu uplatnění
 • Vybavení školkové dílny
 • Rozvoj kreativity a zručnosti
 • Co si vyzkouším, tomu rozumím
 • Výrobky z reci věcí
 • Práce s 3D perem
 • 3D objekty a 3D tiskárny
 • Práce s papírem a přírodním materiálem
 • Koncept STEAM
 • Školíme pro MŠ a ZŠ

  EVVO pro naši budoucnost
 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Experimentování
 • Tipy na zajímavé pokusy
 • Výuka v terénu (mimo školu)
 • Prožitkové vyučování
 • Trvale udržitelná škola
 • Hospodaření s dešťovou vodou
 • Poznávání světa všemi smysly
 • Spolupráce s rodiči v oblasti EVVO
 • Školíme pro MŠ a ZŠ

  Wellbeing aneb psychosociální hygiena
 • Základní oblasti a principy wellbeingu
 • Kultura školy
 • Sociální a emocionální oblast
 • Sebehodnota, sebereflexe a sociální kompetence
 • Emoční inteligence
 • Relaxační techniky pro zvládání stresu
 • Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, soustředění se
 • Školíme pro MŠ, ZŠ a SŠ

  Komunitní role školy
 • Zapojování komunity do života školy
 • Spolupráce s rodiči
 • Převzetí patronátu nad pozemkem, který je možno používat
 • Energetická a potravinová pomoc
 • Tipy na volnočasové aktivity
 • Inspirace z projektů zaměřených na demokratickou kulturu
 • Školíme pro MŠ a ZŠ

  Zážitková pedagogika
 • Teambuildingové aktivity
 • Práce s komfortní zónou
 • Tipy na aktivit, jak pracovat s dětmi
 • Improvizace, práce s příběhem
 • Práce s emocemi
 • Montessori prvky
 • „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si zapamatuji. Co zažiji, to pochopím.“
 • Školíme pro MŠ a ZŠ

  Formativní přístup ve vzdělávání
 • Rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka
 • Principy formativního hodnocení
 • Tipy na hodnocení dětí/žáků
 • Vhodné pomůcky pro hodnocení
 • Sebehodnocení, sebereflexe
 • Efektivní zpětná vazba
 • Práce s třídním kolektivem
 •  Klima třídy
 • Školíme pro MŠ a ZŠ

  Mentoring jako forma kolegiální podpory
 • Profesionální rozvoj
 • Zkvalitnění pedagogického procesu ve školách
 • Budování vztahu – pocitu bezpečí a pohody
 • Podpoření pozitivního školního klima
 • Rozvoj školy „zevnitř“
 • Vzájemná spolupráce a sdílení
 • Komunikační techniky
 • Council – poradní kruh
 • Školíme pro ZŠ a SŠ