Etický kodex učitele

Věděli jste, že Česká republika má svůj etický kodex pro učitele? 

Etický kodex pro učitele byl v České republice vydaný 8. prosince 2022 na tiskové konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho vznik iniciovala a koordinovala Učitelská platforma, která přizvala k tvorbě i zástupce dalších školních organizací a spolků. Etický kodex má pomoci učitelům řešit různé situace, které se mohou vyskytnout ve vztazích s žáky, rodiči, kolegy nebo řediteli.  

Etický kodex pro učitele je soubor pravidel a zásad, které mají učitelé dodržovat při své práci ve škole. Dále také reaguje na současné výzvy 21. století, jako jsou například chování učitele na sociálních sítích, změna sexuální identity žáka nebo využívání technologií ve výuce. 

Etický kodex pro učitele vznikl ve spolupráci ministerstva školství a patnácti školních organizací či spolků, které se podílely na jeho tvorbě a připomínkování. Etický kodex je inspirován různými hodnotovými dokumenty týkajícími se učitelské profese, jako jsou například profil absolventa studia učitelství nebo zahraniční kodex. 

Etický kodex pro učitele se skládá z deseti kapitol, které obsahují celkem 36 bodů. Tyto kapitoly jsou: 

– Učitel a jeho osobnost 

– Učitel a žák 

– Učitel a rodiče 

– Učitel a kolegové 

– Učitel a ředitel 

– Učitel a škola 

– Učitel a společnost 

– Učitel a vzdělávání 

– Učitel a technologie 

– Učitel a etika 

Některé možné výhody etického kodexu pro učitele jsou: 

– Posiluje důstojnost a prestiž učitelské profese a zvyšuje její společenskou úctu. 

– Podporuje profesní rozvoj a sebereflexi učitelů a pomáhá jim zlepšovat kvalitu vzdělávání. 

– Umožňuje učitelům lépe komunikovat a spolupracovat s ostatními aktéry školního prostředí a řešit konflikty. 

– Chrání učitele před neoprávněnými zásahy do jejich práce a poskytuje jim oporu při hájení jejich práv a zájmů. 

– Napomáhá budování důvěry a respektu mezi učiteli a žáky a podporuje jejich vzájemné pochopení. 

Některé možné nevýhody etického kodexu pro učitele jsou: 

– Může být vnímán jako omezující nebo rigidní dokument, který nedostatečně reflektuje různorodost a specifika jednotlivých škol, tříd nebo situací. 

– Může být zneužíván jako nástroj kontroly, sankcionování nebo diskriminace učitelů, kteří se odchylují od stanovených norem nebo mají jiný názor. 

– Může být v rozporu s jinými právními či etickými dokumenty, které se týkají práce učitele, jako jsou například školský řád, pracovní smlouva nebo zákony. 

– Může být nedostatečně známý, akceptovaný nebo dodržovaný učiteli, kteří nemají dostatek informací, motivace nebo podpory pro jeho aplikaci. 

– Může být zastaralý nebo neaktuální vzhledem k rychlým změnám ve společnosti, ve vzdělávání nebo v technologiích. 

  

 Etický kodex učitele Etický kodex má ukázat, kam jako učitelé směřujeme. Etický kodex je hodnotovým a postojovým rámcem. 1. Učitel vytváří prostředí, ve kterém se každé dítě cítí bezpečně. Dítě se cítí ve školním prostředí jistě a nebojí se vyjádřit. Učitel dává žákovi možnost prožívat školní prostředí jako dobré a spravedlivé. 2. Učitel přijímá spoluodpovědnost za sebe a svět, v němž žije, a vede k tomu i své žáky. Žáci a učitelé mají možnost zažít, co to znamená být aktivním občanem odpovědným za prostředí, jehož jsou spolutvůrci. Učitel i žák tak podporují demokratickou kulturu ve škole. 3. Učitel uznává své kolegy a jejich profesní sebepojetí. Svoji výuku průběžně podrobuje reflexi a sdílí zkušenosti s ostatními kolegy. Učitel se nechává inspirovat činností svých kolegů a pomáhá jim ve všech fázích profesního rozvoje. 4. Učitel respektuje práva rodičů a zákonných zástupců žáka, vnímá je jako partnery a naslouchá jim. Učitel si umí nastavit hranice profesní autonomie a zdůvodnit svá rozhodnutí sobě, žákům i rodičům. S ohledem na soukromí a bezpečí žáka zachází eticky s údaji o něm i jeho rodině. 5. Učitel je vnímavý ke kulturním a sociálním rozdílům společenství, v němž působí. Učitel se z pozice své profese aktivně podílí na odstraňování předsudků vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálmho původu, sexuální identity a orientace. 6. Učitel kontinuálně usiluje o rozvoj své profesní odbornosti v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Učitel vědomě vytváří prostor pro zlepšení své vlastní práce a sebe sama. K tomu využívá kvalitní informační zdroje a kriticky přemýšlí o jejich relevanci. 7. Učitel připravuje děti na život ve stále se měnícím světě a soustavně zvyšuje jejich digitální kompetence. Učitel klade důraz na etické chování v digitálním prostředí jde příkladem a dodržuje profesní standardy i v online světě. 8. Učitel pracuje udržitelně, a to s ohledem na své vlastní síly i životní prostředí. Učitel se z pozice své profese aktivně věnuje výzvám, které přináší klimatická změna, úbytek biodiverzity apod., zároveň ale nezapomíná ani na sebe a své potřeby. 9. Učitel nezneužívá svého postavení a nevystupuje vůči žákům z pozice moci. Učitel se všemi účastmky vzdělávacího procesu jedná slušně, s pokorou a s vědomím lidské důstojnosti všech zúčastněných. Je si vědom, že jakékoliv sexuální či erotické vztahy mezi učiteli a žáky jsou nepřípustné. 10. Učitel propojuje vzdělávání ve škole s volnočasovými zájmy žáka. Učitel aktivně hledá příležitosti, jak využít znalostí a dovedností, jež žáci získali při mimoškolních aktivitách. Vhodně na ně ve výuce navazuje a zamýšlí se, jak je zužitkovat pro naplnění vzdělávacích cílů. V upomínku na slavnostní uvedení Etického kodexu učitele v Praze 8. prosince 2022

Zdroje:

(1) Učitelé mají nový etický kodex, který reaguje na výzvy 21. století. https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ucitele-maji-novy-eticky-kodex-ktery-reaguje-na-vy 

(2) Vznikl etický kodex učitelů. Co na něj říkáte?. https://www.ucitel21.cz/post/vznikl-etický-kodex-učitelů-co-na-něj-říkáte.