Projekt: ITveSkole.cz: Léto s úsměvem, léto s češtinou

ITveSkole.cz, o.p.s. bude realizovat projet v rámci výzvy:

ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022

Více informací o výzvě. https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022 

V rámci projektu bude realizována aktivita B: Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku

 • Blok 20 hodin volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit s doprovodným rozvojem jazykových dovedností v českém jazyce u dětí cizinců.
  • Aktivita je určena pro minimálně 15 dětí cizinců ve věku 6–15 let v průběhu letních prázdnin.
  • Aktivita bude realizována v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu.
  • Dětem bude poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu.
  • Součástí aktivity bude podpora rozvoje jazykových dovedností v českém jazyce v minimálním rozsahu 10 hodin.
  • Po dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR

ITveSkole.cz bude mít roli příjemce, partnerské školy budou v roli spolupracujících subjektů.

Model spolupráce:

 • ITveSkole.cz = příjemce dotace
  • Komunikace s MŠMT
  • Koordinace partnerských škol
  • Sběr, kontrola a vykázání výstupů
  • Platby za DPP lektorům, za pomůcky a stravu dětí
 • Partnerská škola = místo realizace
  • Zajistí prostory
  • Sběr přihlášek dětí z Ukrajiny
  • Výběr lektorů z řad pedagogů, vychovatelů ze ŠD nebo studentů pedagogických fakult
  • Realizace aktivit lektory
  • Spolupráce s ITveSkole.cz v rámci vykázání výstupů

Doložení výstupů:

 • Životopisy osob, které vedou adaptační skupinu s uvedením nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně znalosti českého jazyka.
 • Doklad o průběhu adaptační skupiny, dle předpřipravené třídní knihy
  • seznam přítomných dětí v každém dni
  • jména osob, které vedou program adaptační skupiny
  • stručný popis aktivit
  • data a časy konání adaptační skupiny

Pro více informací kontaktujte kolegu Jiřího Procházku, email: jprochazka@itveskole.cz, mobil: 722980852.